Pozwolenia zintegrowane w pracowni Ekostandard
slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
Misja:
"Chronić środowisko zapewniając zgodną z prawem działalność przedsiębiorcom"
KOBIZE
Nowy uciążliwy obowiązek dla przedsiębiorców. Zleć go profesjonalistom! 
Outsourcing ochrony środowiska
Nie jesteś pewien czy spełniasz wszystkie obowiązki? Zamów audyt ekologiczny! 
Pozwolenia zintegrowane i sektorowe
Oferujemy pomoc przy uzyskaniu wszelkich pozwoleń w zakresie ochrony środowiska.

Praca 2017-11-07

Zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku konsultanta/specjalisty ds. ochrony  środowiska w pełnym wymiarze godzin....

zdjęcie
wszystkie >>

POZWOLENIA ZINTEGROWANE

Dyrektywa 96/61/WE z 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (ang. IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control) wprowadza nowy instrument administracyjno-prawny - pozwolenie zintegrowane. Narzędzie to ma na celu zapobiegania powstawaniu emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych do środowiska. Wdrożenie dyrektywy ma na celu zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń "u źródła" oraz minimalizację ilości powstających zanieczyszczeń.

Transpozycje dyrektywy do prawodawstwa polskiego stanowi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t.z późn. zm.), obowiązująca od dnia 1 stycznia 2002. Ustawa wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki (ang. BAT - Best Available Techniques).

Pozwolenia zintegrowane dotyczą przede wszystkim dużych zakładów produkcyjnych, ale po ostatnich zmianach prawnych również instalacji przetwarzania odpadów oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych. Pozwolenie może obejmować cały zakłąd lub poszczególne instalacje funkcjonujące na jego terenie. 

Pozwolenie zintegrowane zastępuje pozwolenia sektorowe na wprowadzanie energii lub substancji do środowiska oraz określa sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska.

W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) instalacje zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego muszą spełniać dodatkowe wymogi min. w zakresie ochrony gleby, powierzchni ziemi i wód podziemnych. Obecnie do wniosku o wydanie pozwolenia musi być również dołączony raport początkowy opisujący stan zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu na terenie zakładu. W ramach oferowanych usług sporządzamy wniosek o wydanie lub zmianę pozwolenia, opracowujemy raport początkowy lub analizę nt. braku potrzeby sporządzenia takiego raportu, prowadzimy uzgodnienia z organem wydającym pozwolenie do momentu uzyskania prawomocnej decyzji. Jednym słowem pomagamy naszym klientom przejść przez ten trudny proces uzyskania pozwolenia zintegrowanego w jak najłatwiejszy sposób.


Wymagania dotyczące pozwoleń zintegrowanych regulują przepisy wykonawcze:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002.122.1055),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego (Dz. U. Nr 80, poz. 731),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1591),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 z późn. zm.),

oraz ustawy:

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2013, 1232 j.t. z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2012.145 z późn. zm.).