Raporty oddziaływania na środowisko - Ekostandard
slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4
Misja:
"Chronić środowisko zapewniając zgodną z prawem działalność przedsiębiorcom"
KOBIZE
Nowy uciążliwy obowiązek dla przedsiębiorców. Zleć go profesjonalistom! 
Outsourcing ochrony środowiska
Nie jesteś pewien czy spełniasz wszystkie obowiązki? Zamów audyt ekologiczny! 
Pozwolenia zintegrowane i sektorowe
Oferujemy pomoc przy uzyskaniu wszelkich pozwoleń w zakresie ochrony środowiska.

Praca 2017-11-07

Zatrudnimy osobę do pracy na stanowisku konsultanta/specjalisty ds. ochrony  środowiska w pełnym wymiarze godzin....

zdjęcie
wszystkie >>

Raporty oddziaływania na środowisko

Oferujemy Państwu przygotowanie następujących dokumentów:

 • Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia
 • Analiza porealizacyjna oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
 • Prognoza oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania

Ocenom oddziaływania na środowisko podlegają zarówno planowane przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko jak również projekty dokumentów strategicznych zawierające zadania, których realizacja może oddziaływać na środowisko tzw. strategiczna ocena oddziaływania. Podstawę prawną systemu ocen oddziaływania stanowią następujące akty prawne:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003)
 • Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985 z późn. zm.)
 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2013 z późn. zm.)
 • Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2013.627 j.t. z późn. zm.)

Realizując obowiązujące wymogi prawne oferujemy Państwu pomoc w przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej. Nasze usługi obejmują wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub karty informacyjnej przedsięwzięcia, pilotowanie sprawy podczas uzgodnień z właściwymi organami, prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji środowiskowej.

Organom administracji oferujemy przeprowadzenie postępowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania projektów planów i programów oraz innych dokumentów strategicznych. W ramach oferowanej usługi sporządzamy prognozę oddziaływania dla projektu ocenianego dokumentu, dokonujemy wymaganych uzgodnień z właściwymi organami, uczestniczymy w konsultacjach społecznych, sporządzamy wymagane podsumowanie.