Pozwolenia zintegrowane

W ramach oferowanych usług sporządzamy wniosek o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego (zobacz co zawiera wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego), opracowujemy raport początkowy (zobacz co zawiera raport początkowy) lub analizę nt. braku potrzeby sporządzenia takiego raportu.

Doradzamy naszym klientom już na etapie sporządzania wniosku jakie wymogi powinny spełniać ich instalacje, jakie inwestycje są lub mogą być konieczne w przyszłości, aby instalacja spełniała wymogi i mogła otrzymać pozwolenie zintegrowane. Ponadto przez cały czas procedowania wniosku prowadzimy uzgodnienia i konsultacje z organem wydającym pozwolenie zintegrowane, aż do momentu uzyskania prawomocnej decyzji.
Jednym słowem pomagamy naszym klientom przejść przez ten trudny proces uzyskania pozwolenia zintegrowanego w sposób jak najmniej zaburzający prowadzoną działalność gospodarczą.

Pozwolenie zintegrowane jako nowy instrument administracyjno-prawny, zostało wprowadzone Dyrektywą 96/61/WE z 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (ang. IPPC - Integrated Pollution Prevention and Control). Narzędzie to ma na celu zapobiegania powstawaniu emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych do środowiska. Założenia dyrektywy mają na celu zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń "u źródła" oraz minimalizację ilości powstających zanieczyszczeń.

Transpozycje dyrektywy do prawodawstwa polskiego stanowi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska. Ustawa wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki (ang. BAT - Best Available Techniques). Pozwolenia zintegrowane dotyczą przede wszystkim dużych zakładów produkcyjnych, ale po ostatnich zmianach prawnych również instalacji przetwarzania odpadów oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych. Pozwolenie może obejmować cały zakład lub poszczególne instalacje funkcjonujące na jego terenie. Pozwolenie zintegrowane zastępuje pozwolenia sektorowe na wprowadzanie energii lub substancji do środowiska oraz określa sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska. Wyjątek stanowi tu pozwolenie na wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych podmiotu trzeciego. Pozwolenie to nie może zostać zastąpione pozwoleniem zintegrowanym.

W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) instalacje zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego muszą spełniać dodatkowe wymogi min. w zakresie ochrony gleby, powierzchni ziemi i wód podziemnych. Obecnie do wniosku o wydanie pozwolenia musi być również dołączony raport początkowy opisujący stan zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu na terenie zakładu.

Wymagania dotyczące pozwoleń zintegrowanych regulują przepisy wykonawcze:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie wyjaśnimy Państwu wszelkie wątpliwości i przygotujemy wniosek o wymagane pozwolenie zintegrowane.

Przejdź do formularza kontaktowego